دومین نمایشگاه از چهارمین جشنواره ملی عکس زعفران تربت حیدریه و زاوه در نگار خانه شهرداری و به میزبانی روزنامه شهر آرا برگزار شد.